Regulamin domu strachów

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Administratorem obiektu rozrywkowego, zwanego dalej Fear Factory, jest firma „Szymon Jagielski Fear Factory” z siedzibą przy ulicy Westerplatte 5 w Krakowie.
2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej: https://fearfactory.com.pl
3. Fear Factory jest czynne od poniedziałku do piątku 16:00 do 22:00, w weekendy od 12;00 do 22;00.- część ogólna dodać pkt 15. W momencie zakupu biletu grupa wyraża zgodę na interakcję pomiędzy aktorami a grupą.
4. Przed wejściem na teren Fear Factory oraz rozpoczęciem z korzystania z poszczególnych urządzeń, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego w czasie pobytu na terenie budynku.
5. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu. Fear factory ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości za spowodowane szkody.
6. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do Fear Factory w Krakowie. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
7. Przedstawicielowi Fear Factory przysługuje prawo sprawdzania stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie usunięciem z terenu obiektu.
8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.
9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
• palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
• wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
• wnoszenia na teren budynku żywności lub innych towarów, zwłaszcza w opakowaniach szklanych,
• wprowadzania i przebywania zwierząt,
• wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków zakłócających lub ograniczających ocenę sytuacji bądź powodujących nienaturalne zachowanie.
• używania telefonów komórkowych, urządzeń rejestrujących obraz i//lub dźwięk,
• używania ognia (w tym zapałek, zapalniczek, krzesiwa),
• używania źródeł światła innych niż dostarczone przez Fear Factory
10. Szczegółowe zasady użytkowania innych stref, urządzeń bądź atrakcji – poza pomieszczeniami z wystawami interaktywnymi – określają odrębne regulaminy lub instrukcje, których przepisy mogą różnić się od treści niniejszego regulaminu.
11. Obiekt jest monitorowany.
12. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Fear Factory.
13. Każdy użytkownik Fear Factory ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji, stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu.
14. Fear Factory nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji. Każda osoba może uzyskać informację o zakresie usług świadczonych w danym czasie w obiekcie, bądź występujących w tej mierze ograniczeń.

II. ZASADY

1. Grupa uczestnicząca w pokazie nie może liczyć więcej niż 6 uczestników.
2. Aktor może wchodzić w interakcję z uczestnikami, natomiast uczestnicy nie mogą ich  dotykać. Jeżeli ktokolwiek z grupy uderzy  aktora bądź będzie się zachowywał agresywnie w stosunku do niego,  pokaz zostanie natychmiastowo przerwany.
3. Na terenie obiektu Fear Factory zabrania się:
• uszkadzania lub niszczenia oznakowań
• biegania i popychania innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu
• przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji
• sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub środków ograniczających ocenę sytuacji
• wszczynania fałszywych alarmów
• wchodzenia na rzeźby, meble oraz inne urządzenia niesłużące do tego celu
• skakania z murków, balustrad, figur, schodów, i innych fragmentów konstrukcji obiektu
• używania sprzętu znajdującego się w salach interaktywnych Fear Factory do innych celów niż jest przeznaczony
• korzystania z atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami
• spożywania artykułów żywnościowych na terenie Fear Factory
• wyrzucania na terenie Fear Factory naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów niesłużących zwyczajowo do pokazów interaktywnych
• niszczenia wyposażenia
• zanieczyszczania pokoi pokazowych
• używania środków chemicznych.
4. Zabrania się korzystania z pokazów interaktywnych Fear Factory osobom, u których występują lub których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
5. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z pokazów interaktywnych stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności Fear Factory nie ponosi odpowiedzialności.
6. Osobom cierpiącym na klaustrofobię, arachnofobię, lęk przed ciemnością, epilepsję, wrażliwe na szybko zmieniające się natężenie światła (migające światło) nie zaleca się korzystania z usług świadczonych w obiekcie – w przypadku korzystania robią to na własne ryzyko i Fear Factory nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki pobytu (korzystania z usługi) w obiekcie.
7. Dzieci przed ukończeniem 14-go roku życia mogą przebywać na terenie obiektu tylko z prawnym opiekunem.
8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać w trakcie pobytu w obiekcie w recepcji.

III. OPŁATY

1. Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika.
2. Jeżeli klient nie wykorzystał zakupionych usług z przyczyn niezależnych od Fear Factory opłaty nie będą zwracane.
3. Płatności można dokonać przy kasie lub przelewem internetowym na konto 34 1050 1445 1000 0092 1934 3093. Wybierając drugą opcję, należy okazać potwierdzenie przelewu przy kasie, przed rozpoczęciem zabawy interaktywnej.
4. Faktury za usługi świadczone przez Fear Factory można otrzymać w recepcji, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi.
5. Bilety wstępu (karnety, wejściówki itp.) nabywane być mogą wyłącznie od prowadzącego Fear Factory lub od jego uprawnionych przedstawicieli, lub przez stronę internetowa Fear Factory.
6. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje wyrównanie pełnej wartości szkody.
2. Fear Factory nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty.
3. Fear Factory nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pobrudzenie lub uszkodzenie ubrań.
4. Fear Factory nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z pokazu i wskazówek obsługi.
5. Fear Factory nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez użytkownika z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania.
6. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu Fear Factory w Krakowie.

Fear Factory Kraków

ul. Westerplatte 5/9
31-033 Kraków

Piwnica

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 16:00 – 22:00
Weekend: 12:00 – 22:00

Zapisz się do newslettera!